گروه مهندسی آتاوب

۰۵۳۵۰۱۶۳۰۸۸

تزریق واکسن کرونا با پاسپورت در ترکیه

شرایط ترزیق واکسن کرونا برای خارجیها بهمراه پاسپورت صادر شد.

– هزینه واکسن در ترکیه ۴۰۰ لیر برای هر نفر

– داشتن  پاسپورت

– نیازی به وقت گرفتن نمی باشد.

در صورت نیاز در شهرهای بزرگ در بیمارستانهای دولتی این واکسن با هزینه به مبلغ ۴۰۰ لیر تزریق میشود.

در شهر آنکارا :


                                   بیمارستان Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 

بیمارستان Ankara Şehir Hastanesi

ترکیه , آنکارا

۰۵۳۵۰۱۶۳۰۸۸​

www.ataweb.site